Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Кесте 1. Тапсырмалардың бағалануы (ағымдағы үлгерімді бағалау)

Апта Сабақ түрлері
Практикалық БАӨЖ
Тапсырма саны балы Тапсырма саны балы
Модуль 1. Электр термиялық процестер және қондырғылар
1*100 1*100
1*100 1*100
1*100 1*100
Модульдің орташа балы (практ (балл) + БАӨЖ (балл) / айналымдағы барлық сабақтардың саны) = (300+300)/6
Модуль 2. Доғалық электрлік қыздыру қондырғылары
1*100 1*100
1*100 1*100
1*100 1*100
Модульдің орташа балы (практ (балл) + БАӨЖ (балл) / айналымдағы барлық сабақтардың саны) = (300+300)/6
Модуль 3 Жоғары интенсивті қыздыру қондырғылары
1*100 1*100
1*100 1*100
Модульдің орташа балы (практ (балл) + БАӨЖ (балл) / айналымдағы барлық сабақтардың саны) = (200+200)/4
Барлығы
№1 Тк орташа балы Тк1 = [М1(балл) + М2(балл) + М3(балл)] / айналымдағы модульдердің саны = (100+100+100)/3
Модуль 4 Электр химиялық және электр физикалық өңдіру қондырғылары
1*100 1*100
1*100 1*100
Модульдің орташа балы (практ (балл) + БАӨЖ (балл) / айналымдағы барлық сабақтардың саны) = (100+100)/2
Модуль 5 Электромеханикалық процестер және қондырғылар
1*100 1*100
1*100 1*100
1*100 1*100
Модульдің орташа балы (практ (балл) + БАӨЖ (балл) / айналымдағы барлық сабақтардың саны) = (300+300)/6
Модуль 6 Электр кинетикалық технологияларды пайдалану әдістері
1*100 1*100
1*100 1*100
Модульдің орташа балы (практ (балл) + БАӨЖ (балл) / айналымдағы барлық сабақтардың саны) = (100+100)/2
Барлығы
№2 Тк орташа балы Тк2 = (М4(балл) + М5(балл) + М6(балл) / айналымдағы модульдердің саны = (700+700)/14

Аралық бақылаубір оқу пәні шегіндегі 8 және 15 рейтингтік апталардағы бір академиялық айналымның аралығында 2 рет (әр аралық бақылау -10 баллмен бағаланады) жүргізіледі. Аралық бақылауды жүргізу формасын –оқытушы қарап шешеді.Әр аралық бақылаудан кейін бірінші және екінші рейтингтің нәтижелері шығарылады. Бірінші ағымдағы және аралық бақылаулар бірінші рейтингтің нәтижесін анықтайды, ал екінші ағымдағы және аралық бақылаулар екінші рейтингтің нәтижесін анықтайды. Білім алушының әр рейтингтік бағасы ағымдағы және аралық бақылау бағаларымен қосылып, аралық және ағымдағы бақылаудың орташаарифметикалық қосымндысы ретінде анықталады:

;

мұнда: РК 1 – 1-ші рейтингтік бақылау;

РК 2 – 2-ші рейтингтік бақылау;

Тк 1/2 – 1-ші/ 2-ші ағымдағы бақылау;

Рк 1/2 – 1-ші/2-ші аралық бақылау;

Бірінші және екінші рейтингтердің қорытынды рейтингтік және аттестациялық ведомостілерге келесі рейтингтік аптаның дүйсенбі күніне дейін енгізіледі.

Емтиханға жіберу рейтингінің бағасыекі рейтингтің орташа арифметикалық қосындысы ретінде анықталады және пайыздық мөлшерде келесі формуламен анықталады:

мұнда: Рср – орташа рейтинг бағасы;

РК 1/2 – 1-ші/2-ші рейтингтік бақылау;

Қорытынды бақылау (емтихан) ТО тестілеу формасында жүргізіледі.Қорытынды бақылау бойынша, тек пререквизиті бойынша академиялық қарызы жоқ және емтиханға жіберу рейтингі орташа рейтинг бағасынан 50%-дан кем емес білім алушылар жіберіледі.

Емтиханды аяқтағаннан кейін, білім алушыға әр пән бойынша, емтиханға жіберу рейтингінің және қорытынды бақылаудың (50% және жоғары) оңды бағасы қосылатын қорытынды бағасы жіберіледі.

Ағымдағы үлгерімнің бағасы пән бойынша алған білімінің қорытынды бағасы 70%, емтихан бағасы 30% құрайды:

мұнда: ИО – қорытынды баға;

Рср – рейтингтің орташа бағасы;

ИК – қорытынды бақылау

Емтихан нәтижелерін, оқытушы емтихан жүргізілген күні ведомостіге енгізеді.

Балдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша бағалау шкаласы

Әріптік жүйе бойынша баға Балл Пайыз мөлшері, % Дәстүрлі баға
А 4,00 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69
С- 1.67 60-64
D+ 1.33 55-59
D 1.0 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Емтиханға жіберу рейтингі және/немесе қорытынды бақылау бағасының нәтижелерімен келіспеген білім алушы, рейтингті қойғаннан кейін және/немесе емтиханды жүргізгеннен кейін келесі күннен кешікпей апелляцияға беруге құқы бар. Апелляциялық комиссия отырысының нәтижелері хаттамамен рәсімделеді.

Қорытынды бақылау бойынша оңды бағаға айта тапсыру үшін, оны көтеру мақсатында білім алушы сол пән бойынша оқыту жұмыс жоспары бойынша қарастырылған барлық оқыту сабақ түрлеріне қайта қатысып, рейтинге рұқсат алады және қорытынды бақылауды айта тапсырады. Емтиханды «қанағаттанарлықсыз» бағамен тапсырса, процесс осы тәртіппен қайта жүргізіледі.

Білім алушының білімі өлшеу құралы ретінде бағалау шкаласымен өлшенеді. Бағалау шкаласы балдық-рейтингтік әріптік жүйеге негізделген.

Әдебиеттер тізімі:

1. Өтешев Ө., Электр-технологиялық қондырғылар және жүйелер. Оқу құралы /.Ө. Өтешев, Н.С. Жексембиева. -Алматы, 2007.
2. Болотов, А. В. Электротехнологические установки: учеб. / А. В. Болотов, Г. А. Шепель. − М. : Высш. шк, 1998. −336 с.
3. Суворин А.В. Электротехнологические установки : учеб. пособие / А.В. Суворин. –Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011
4. «Электротехнологические промышленные печи». Часть II «Дуговые печи и установки специального нагрева». Под редакцией Свенчанского А.Д. -М. Энергоиздат, 1981
5. Евтюкова, И. П. Электротехнологические промышленные уста-новки / И. П. Евтюкова. − М. : Энергоиздат, 1992.
6. Егоров, А. В. Электрические печи/ А. В. Егоров, А. Ф. Моржин. − М. : Металлургия, 1975. −352 с.
7. Кувалдин, А. Б. Скоростные режимы индукционного нагрева и термонапряжения в изделиях/ А. Б. Кувалдин, А. Р. Лепёшкин. − Но-восибирск: Изд-во НГТУ, 2006. −284 с.
8. Миронов, Ю. М. Электрооборудование и электроснабжение электротехнических, плазменных и лучевых установок: учеб. пособие для вузов/ Ю. М. Миронов, А. Н. Миронов. − М. : Энергоатомиздат, 1991. −376 с.
9. Артамонов Б.А. и др. «Размерная электрическая обработка металлов». -М. Высшая школа. 1978.
10. Гарнов В.И. «Оптимизация работы мощных электрометаллургических установок» / В.И. Гарнов, Л.М. Вишневский, Л.Г. Левин. -М. Металлургия, 1981.
11. «Электротермическое оборудование» (справочник).-М. энергия,1980.
12. Донской А.В.«Высокочастотные электротермические установки с ламповыми генераторами» / А.В. Донской, Г.С. Рамм, Ю.В. Вигдорович.- Л. Энергия, 1974
13. Простяков А.А. «Индукционные печи и миксеры для плавки чугуна». -М. Энергия, 1977
14. «Электрооборудование и автоматика электротермических установок» (справочник). -М. Энергия, 1978.
15. Степанов В.Г. «Высокоэнергетические импульсные методы обработки материалов»/ В.Г. Степанов, И.Л. Шавров. -Л. Машиностроение, 1975.
16. Марков А.И. «Ультразвуковая обработка материалов».-М. Машиностроение, 1975.
17. Степанов В.В. «Справочник сварщика». М.Машиностроение, 1975.
18. «Электрошлаковые печи». Под ред. Патона Б.Е..-Киев, Машиз, 1969.
19. Алиев Г.М., Гонин А.Е. «Электрооборудование и режимы питания электрофильтров»/ Г.М. Алиев, А.Е. Гонин .-М. Энергия, 1971.
20. «Электрические печи сопротивления и дуговые печи». Под ред. Гутмана М.Б. М. Энергоатомиздат. 1983
21. Вагин Т.Я. «Электротехнологические промышленные установки». -Горький: изд. ГПТИ, 1981.
22. Миронова А.Н. Электроснабжение электротермических установок». -Чебоксары: изд. ЧГУ, 1983.
23. Яковлев П.Б. «Электротехнология». -М: изд. МЭИ, 1978.
24. Волохонский Л.А. «Вакуумные дуговые печи». -М. Энергоатомиздат, 1985.
25. Донской А.В. «Электроплазменные процессы и установки в машиностроении»/ А.В.Донской, В.С.Клубникин.- Л.: Машиностроение, 1979.
26. Бортничук Н.И. «Плазменно-дуговые плавильные печи»/ Н.И. Бортничук, М.М. Крутянский. -М. Энергоиздат, 1981.
27. Чвертко А.И.«Оборудование для механизированной дуговой сварки и наплавки»/ А.И. Чвертко, Б.Е. Патон, В.А.Тимченко. -М. Машиностроение, 1981
28. Донской А.В. «Ультразвуковые электротехнологические установки»/ А.В. Донской, О.К. Келлер, Г.С. Кратнис.-Л. Энергоиздат,1982


1162159909057618.html
1162230754280962.html
    PR.RU™