Тема 6. Ненормативний психічний розвиток 167

Предыдущая51525354555657585960616263646566Следующаячиків, які взагалі частіше за дівчаток виявляють ознаки психічної ненор мативності. Такою умовою є недоїдання дитини чи незадовільна якісті їжі, до чого дуже чутливий мозок у перші роки життя.

Наслідком дії негенетичних умов часто є мінімальна мозкова дисфунк­ція — мікроорганічна патологія, яка виявляється у вигляді незначних відхилень у роботі мозку дитини (Гарбузов [17], Кулакова, див.: [25], Лебединська та ін. [35], Лебединський [36], Гельніц, Мейєр-Пробст, див.: [103], Раттер [81]). Ознаки таких умов знаходять у ЗО—90% соціально дезадаптованих дітей і підлітків.

До цих умов належить також алкоголізм батьків, який, до того ж, часто є причиною дефекту [8, 11, 49, 55]. Прикладом може бути алко­гольний синдром плода (його показниками у ранньому віці, поряд з мінімальною мозковою дисфункцією, є затримання росту, зменшений розмір черепа, підвищена збудливість, розгальмованість рухів). Діти, в яких його діагностували, але що пізніше не виявляли ознак розумової відсталості (що нерідко трапляється), не досягали високих показників /Q. У дорослому віці вони характеризувалися зниженими здібностями та самоконтролем, меншим темпом реакцій, малопродуктивною пам'ят­тю, здібностями. До того ж, хворі на алкоголізм створюють несприят­ливе сімейне оточення, яке позначається навіть на третьому поколінні [90].

Ще згубнішою для розвитку дітей є наркоманія батьків: у цьому разі ознаки ненормативності мають місце практично завжди.

Соціальні умови ненормативного психічного розвитку — умови жит­
тя дитини, які перешкоджають освоєнню нею культури; неповна сім'я,
низька освіта батьків, незадовільні умови життя родини (відсутність жит­
ла, вимушене безробіття її членів, брак коштів на необхідне тощо), амо­
ральний спосіб життя батьків, асоціальні сімейні цінності, відсутність
сім'ї, несприятливе соціальне оточення. Наприклад, у групі дітей з не-
патологічними відхиленнями у психічному розвитку такі умови наявні
у 50—90% випадків (Кулакова, див.: [25], Мейєр-Пробст та ін., див.:
[1031). '

Прицьому безпосередньо негативне значення для психічного розвитку має педагогічна занедбаність — повне або часткове виключення дити­ни із системи навчально-виховних впливів, нездоровий психологічний клімат у родині, неправильне виховання, неповне виховання та вихован­ня поза сім'єю

Нездоровий психологічний клімат створюють конфлікти між членами сім'ї, а також тривожність, емоційна нестійкість, інтравертованість, ригідність матері, знижена активність, надмірна сенситивність, невпев­неність у собі батька. Загалом же матері частіше за батьків спричиняють відхилення у психічному розвитку дітей (Буянов [11], Захаров [24], Ха-маганова, див.: [25]). Тому непересічне значення має прив'язаність — вибіркове, емоційно насичені стосунки між матір'ю і дитиною, її відсутність згубно позначається на ставленні дитини до інших людей [98; 99].
Неправильне виховання має вигляд гіпоопіки, емоційного неприйнят-лія, гіперопіки, потурання, жорстокості, завищених вимог1. Неповне виховання має місце у неповній сім'ї, де дитина часто не бачить необхід­них зразків поведінки дорослого. Однак ще несприятливішим є виховання поза сім'єю — в інтернатному закладі. Тут діє умовне виховання, яке, на відміну від безумовного, материнського, характеризується ставленням до дитини залежно від того, як складаються її стосунки з дорослим [70]. Це одна з причин депривації (від англ. deprivation) — незадоволення основних потреб дитини, що накладає специфічний відбиток на її психі­ку [34]. Зокрема, вже у віці немовляти вона може перебувати в стані госпіталізму (від лат. hospitalis — гостинний) — різкого відставання фізичного і психічного розвитку внаслідок розриву зв'язку з матір'ю.

Співвідношення соціальних і біологічних умов ненормативного психіч­ного розвитку змінюється залежно від віку дитини: так, у дворічних пере­важають другі, у шестирічних — перші (Мейєр-Пробст та ін., див.: [103]). Важливо, що коли кількість перших і других надто велика, то діти втричі частіше відстають у психічному розвитку від однолітків, у яких кількість таких умов незначна. Водночас за сприятливих соціальних умов, але коли наявні ще й негативні біологічні, починаючи з шостого року життя, розвиток дитини поступово наближається до вікової норми. Натомість, якщо негативні біологічні умови обтяжені ще й соціальними, розвиток регресує.

Однак, навіть знаючи про мікроорганічну патологію чи несприятливі умови, важко судити, яким буде подальший розвиток дитини. Не випадково була невдалою спроба прогнозування розвитку на підставі статистичного аналізу його умов (Тейхман, Мейєр-Пробст, див.: [25]). Це пояснюється тим, що ні перші, ні другі безпосередньо не впливають на психічний розви­ток. Такий вплив завжди опосередкований: через ті системи зв'язків з довколишніми, в які включається дитина. Саме у діяльності, в якій реалі­зуються ці зв'язки, криються можливості компенсації одних ушкоджених систем за рахунок інших і подолання біологічних і соціальних обмежень психічного розвитку.

Тіпоопіка характеризується незадовільним піклуванням про дитину, що змушує її шукати засоби задоволення своїх потреб поза сім'єю. Емоційне неприйняття має місце в сім'ї, найчастіше з вітчимом чи мачухою, де дитина через якісь обставини є небажаною За цих умов навіть прагнення батьків компенсувати неприйняття дитини підкресленою увагою до неї не може компенсувати брак емоційного тепла. Гіперопіка — надмірна опіка, суцільні заборони, суворий контроль за поведінкою дитини, ізоляція її від середовища однолітків, боротьба з проявами незалежної поведінки. Потурання — запобігання перед Дитиною, задоволення будь-яких її бажань, звільнення від труднощів і неприємних обо­в'язків. Вона перебуває у центрі життя сім'ї, нею безперервно захоплюються, переоціню­ють її можливості. Жорстокість — крайня форма неправильного виховання, за якої Дитина, найчастіше із застосуванням фізичних засобів, карається за неслухняність, пору­шення сімейних норм. Завищені вимоги висуваються до дитини у родинах, де батьки Покладають на неї великі надії або змушують виконувати функції дорослих членів сім'ї Дитина у такій сім'ї виростає під тягарем сподівань дорослих або ж непритаманних своє­му вікові обов'язків [II; 16; 24; 44; 51; 81; 92]; Татенко, див.: [95]Психологічні умови — власна логіка ненормативного психічного роз­витку. Це ненормативні психічні новоутворення та відповідна ненорма­тивна діяльність, характерна для вищого рівня життя — рівня особистості.

Отже, ненормативний психічний розвиток — це певний тип онтогене­зу психіки, що протікає в межах між психічною аномалією і психічною нормою і несе на собі відбиток соціальних, біологічних і психологічних .умов відповідної діяльності дитини.

Якщо біологічні умови ненормативного розвитку можна співвіднести з рівнем організму, соціальні — з рівнем індивіда, то психологічні — з рівнем особистості (табл. 16). Дані таблиці дають підставу очікувати, що психічний розвиток у кожному випадку відбуватиметься по-різному.


1167622098467276.html
1167679657541030.html
    PR.RU™