МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При вивченні курсу використовуються наступні методи навчання:

8.1. Аудиторні методи навчання:

8.1.1. Лекційні:

♦ конспектування лекцій;

8.1.2. Практичні:

♦ діагностування якості навчальної діяльності:

• за груповими завданнями самостійної підготовки:

- засвоєння знань лекційного матеріалу (експрес-контроль);

- опрацювання питань самостійної підготовки;

за індивідуальними завданнями самостійної підготовки (виконання домашньої контрольної роботи):

- аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

- виконання індивідуальних завдань;

- реферування наукових статей з проблематики курсу;

- підготовка наукових робіт;

♦ проведення контрольних заходів (поточний, модульний, підсумковий контроль):

- діагностичне тестування;

- письмове опитування;

- розв’язання типових задач/ситуаційних вправ;

- рішення творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ).

♦ поточне консультування з проблематики курсу.

8.2. Методи самостійної підготовки:

♦ опрацювання матеріалів з підготовки до лекційних занять;

♦ вивчення (опрацювання та конспектування) теоретичного навчального матеріалу для самостійної підготовки;

♦ аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

♦ виконання індивідуальних завдань (аналітичних записок, оглядів, повідомлень, анотацій, аналізів, тематичних рефератів, розробка схем, моделей, структуртощо);

♦ участь в діяльності наукових гуртків і проблемних науково-дослідних груп профільного спрямування;

♦ участь у проведенні науково-дослідних робіт з проблематики курсу;

♦ реферування наукових статей з проблематики курсу;

♦ підготовка наукових робіт (доповідей, тез доповідей на конференцію, наукових статей, робіт на конкурс тощо);

♦ участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

♦ виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань/навчальних проектів;

♦ опрацювання матеріалів з підготовки до проведення контрольних робіт:

- тестових завдань;

- контрольних питань;

- типових задач/ ситуаційних вправ;

- творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ).

Додаток 12

9. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

9.1. Перелік контрольних питань з курсу

Змістовий модуль №1. Історія, методологія та категорії менеджменту.

9.1.1. Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту.

Перелік контрольних питань з теми 1.

1. Розкрийте сутність і значення менеджменту.

2. Окресліть предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту.

3. Поясніть поняття «менеджмент» та «управління».4. Охарактеризуйте мистецтво та науку управління.

5. Опишіть методи дослідження у менеджменті.

6. Ідентифікуйте відмінності між менеджерами та підприємцями.

7. Здійсніть характеристику рівнів управління.

8. З’ясуйте ролі менеджерів в організації.

9. Окресліть сфери застосування менеджменту.

10. Дайте характеристику сучасного менеджера.

Тема 2. Історія розвитку менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. (2 год.)

Перелік контрольних питань з теми 2.

1. Еволюція науки менеджменту.

2. Школа наукового управління в менеджменті.

3. Напрям поведінки та школа людських стосунків в менеджменті.

4. Інтегровані підходи до управління.

5. Закони менеджменту.

6. Закономірності менеджменту.

7. Формування принципів менеджменту.

8. Сучасні принципи менеджменту.

9. Взаємозв’язок законів, закономірностей та принципів менеджменту.

10. Особливості розвитку менеджменту в Україні.

Тема 3. Функції та методи менеджменту – 2 год.

Перелік контрольних питань з теми 3.

1. Сутність та класифікація функцій менеджменту.

2. Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій менеджменту.

3. Функції менеджменту на основних стадіях виробництва.

4. Сутність та особливості методів менеджменту.

5. Класифікація методів менеджменту.

6. Взаємозв’язок функцій та методів менеджменту.

7. Характеристика адміністративних методів менеджменту.

8. Характеристика економічних методів менеджменту.

9. Характеристика технологічних методів менеджменту.

10. Характеристика соціально-психологічних методів менеджменту.

Тема 4. Процес управління – 2 год.

Перелік контрольних питань з теми 4.

1. Сутність та властивості процесу менеджменту.

2. Основні етапи процесу менеджменту.

3. Управлінський цикл.

4. Суть управлінських рішень. Умови та середовище їх прийняття.

5. Класифікація управлінських рішень.

6. Етапи прийняття управлінських рішень.

7. Підходи до вироблення управлінських рішень.

8. Суть оптимізації рішень у менеджменті.

9. Технології прийняття управлінських рішень.

10. Методи прийняття управлінських рішень.

Змістовий модуль №2. Функції менеджменту.Тема 5. Планування і організування як загальні функції менеджменту – 2 год.

Перелік контрольних питань з теми 5.

1. Сутність поняття планування. Принципи планування як функції менеджменту.

2. Сутність та етапи здійснення стратегічного планування.

3. Використання SWOT- аналізу в оцінці зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

4. Класифікація стратегій підприємства.

5. Зміст та етапи здійснення оперативного планування.

6. Повноваження, відповідальність та делегування як підґрунтя організаційної діяльності.

7. Концепції делегування повноважень.

8. Лінійні та функціональні повноваження.

9. Сутність понять «організаційна структура управління» та «органіграма».

10. Аналіз організаційних структур управління.

Тема 6. Мотивування як загальна функція менеджменту – 2 год.

Перелік контрольних питань з теми 6.

1. Сутність категорій «мотиви, інтереси, стимулюванні».

2. Змістовні теорії мотивації праці.

3. Процесуальні теорії мотивації.

4. Використання теорій мотивації в менеджменті персоналу.

5. Поняття й основні положення матеріальної мотивації праці.

6. Трудова і статусна мотивація праці.

7. Системи оплати праці.

8. Мотиваційний моніторинг персоналу.

9. Види стимулювання праці персоналу.

10. Ефективність стимулювання праці персоналу підприємства.

Тема 7. Контролювання і регулювання як загальні функції менеджменту – 2 год.

Перелік контрольних питань з теми 7.

1. Сутність та особливості контролювання.

2. Види контролю.

3. Принципи контролю.

4. Вимоги-критерії до контролю.

5. Управління за відхиленнями.

6. Системи контролю.

7. Система контролювання виробничих процесів.

8. Технологія здійснення регулювання та координації.

9. Характеристика процесів регулювання в організації.

10. Види і форми координації на підприємстві.

Змістовий модуль №3. Фактори ефективності менеджменту

Тема 8. Інформація і комунікації в менеджменті. Керівництво та лідерство – 2 год.

Перелік контрольних питань з теми 8.

1. Інформація як основа комунікацій. Класифікація інформації.

2. Сутність комунікацій та їх види.

3. Документація як носій інформації. Класифікація документації.

4. Комунікаційний процес: сутність, елементи, види.

5. Переговори з діловими партнерами: стратегії та прийоми ведення.

6. Ділові наради як елемент управлінської діяльності менеджера.

7. Керівництво: сутність та місце в процесі менеджменту.

8. Підходи до керівництва.

9. Лідерство та влада як основа керівництва.

10. Стилі керівництва.

Тема 9. Ефективність менеджменту – 2 год.

Перелік контрольних питань з теми 9.

1. Сутність та види організаційних змін.

2. Сутність та наслідки організаційного розвитку.

3. Стратегії організаційного розвитку.

4. Юридична та соціальна відповідальність у менеджменті.

5. Етичні норми управління.

6. Взаємозв’язок відповідальності й етики у менеджменті.

7. Ефективність менеджменту.

8. Значення ефективності, її критерії.

9. Фактори ефективного управління.

10. Оцінка ефективності праці менеджерів.


1168330728507402.html
1168446606881053.html
    PR.RU™