ЖЖЖЖЖЖЖ

Жиналған ақпараттың тұрақтылығына қарай маркетингтік ақпараттың келесідей түрлері бар: Ауыспалы ақпарат; Шартты-түпкілікті ақпарат;Түпкілікті ақпарат.

Жобаны басқарудың әдістері: Сыни жолдар әдісі; Бағдарламаны жүзеге асыруды тексеру және бағалау әдісі; Графиктік бағалау және тексеру әдісі.

Жоспардағы іріктеме үрдісі мен оның көлемін анықтау кезінде мыналар жүзеге асады: Бас жиынтықтың бірлігін анықтау; Бірліктердің санын анықтау; Респонденттерді таңдау әдісін анықтау.

Жургізілудің тұрақтылығы бойынша бақылау түрлері: Бір реттік бақылау. Жүйелік жэне кездейсоқ бақылау. Ауық-ауық бақылау

Жүйелi (механикалық) iрiктеме туралы дұрыс тұжырымдар: Іріктемені қалыптастыру процедурасы қолданылады; «Секіру аралығын» есептеу көмегімен респонденттер таңдалады; Бірінші элемент – кез-келген бастапқы нүктені анықтайды.

Жүргізілу нысаны бойынша бақылау келесідей белгілеріне байланысты жіктеледі: Стандартталу деңгейі және жасырындық деңгейі; Бақылауды жүргізу шарттары бойынша; Бақылау жүргізу тұрақтылығы, бақылау объектісін қабылдау әдісі бойынша.

Жүргізілу нысаны бойынша бақылаудың жіктелетін белгілері: бақылауды жүргізу шарттары бойынша; Стандартталу деңгейі және жасырындық жеңгейі; бақылау жүргізу тұрақтылығы, бақылау объектісін қабылдау әдісі.

Жүргізілудің тұрактылығы бойынша бақылау түрлері:Жүйелік және кездейсоқ бақылау. Бір реттІк бакылау. Ауық-ауық бақылаужүргІзудің мүмкіндігі.

Жүргізілудің тұрақтылығы бойынша бақылау келесідей бөлінеді: Бір реттік бақылау; Ауық-ауық бақылау; Жүйелік және кездейсоқ бақылау.

Жұмыс болжамын дайындау кезінде келесі қағидалар сақталуы керек: шынайылығы; тексерілетіндігі; алдын ала болжанатындығы.

Жұмыс болжамын дайындау кезінде келесі қағидалар сақталуы керек: Шынайылық; Тексерілетіндігі; Құрылымдылық.

Жұмыс болжамын дайындау кезінде келесідей әдістерді қолдануға болады: Шешімдер ағашы әдісі; Қорытынды сұрақтар әдісі; Жүйелі ықпал ету арқылы шешу әдісі.

Зерттелетін бірліктер (субъектілер) сипатына панельдер: Өнеркәсіптік кәсіпорындар, зерттелініп отырған мәселе бойынша сараптамашы мамандар; Тұтынушылық,мүшелері жеке тұлғалар мен үй шаруашылықтары; саудалық, мүшелері саулһда ұйымдары мен саудамен айналысатын жеке тұлғалар.

Зерттелетін бірліктер сипаты бойынша панелдің мынадай түрлері бар: Тұтынушылық; Саудалық; Өнеркәсіптік кәсіпорындар.

Зерттеу бойынша есеп беру сапасын багалайтын критерийлер: дәйектілігІ.-Айқындылығы.-Толықтығы; нақтылығы.

Зерттеу әдістемесінде тұжырымдама құру және негізгі айнымалыларды бөлу дегеніміз: Мәселенің шығу тегі болып табылатын үрдісті түсіндіру; Мәселенің әдістемелік негізін қамтамасыз ету; Тәуелді және тәуелсіз параметрлерді анықтау.Зерттеу жүргізу компаниясын таңдауда қолданылатын критерийлер: Персоналдың кәсіби біліктілігі, саланы білуі, географиялық қамтуы; Үміткер компанияның беделі, жобаларды графикке сай мерзімде орындауы; Этикалық нормаларды сақтауы, тәжірибесі жіне зерттеудің құны.

Зерттеу жүргізу компаниясын таңдауда неғұрлым маңыздырақ келесі критерийлерді қолданған жөн: Үміткер компанияның беделі, жобаларды графикке сай мерзімде орындауы; Этикалық нормаларды сақтауы, тәжірибесі және зерттеудің құны; Персоналдың кәсіби біліктілігі, саланы білуі, географиялық қамтуы.

Зерттеу мақсатын құрастыру мыналармен сипатталады: Мақсатқа қол жеткізу деңгейін өлшеу; Бағалау әдістерін алдын ала қарастыру; Зерттеудің мақсатын анықтау үщін іздеу сұрақтарын қолдану.

Зерттеу объектісін материалдандыру дәрежесі бойынша экперименттердің жіктелуі: Нақты; Имитациялық;Ақылға сиятын.

Зерттеу пәні бойынша эксперименттің келесідей түрлері бар: Өнімдік тест; Бағалық тест; Жарнамалық тест.

Зерттеуші мен тапсырыс берушінің өзара қарым-қатынастарында қатаң түрде сақталуы қажет ережелер: Құпиялылық; Техникалық бүтіндік; Әкімшілік бүтіндік.

Зерттеуші мен тапсырыс берушінің өзара қарым-қатынастарында қатаң түрде сақталуы қажет ережелер: Құпиялылық; Әкімшілік бүтіндік; Техникалық бүтіндік.

ЗерттеушІ-клиент карым-қатынасының зерттеуші тарапынан бүзылу жағдайлары: Мүмкін болатын карама-қайшылықтарды шешуге қабілетсіздігі. Кұпиялылықты қамтамасыз ете алмау. Жобаның құнын артық көрсету

Зерттеуші-клиент қарым-қатынасының зерттеуші тарапынан бұзылу жағдайлары: Жобаның құнын артық көрсету; Құпиялылықты қамтамасыз ете алмау; Мүмкін болатын қарама-қайшылықтарды шешуге қабілетсіздігі.

Зерттеуші-клиент қарым-қатынасының зерттеуші тарапынан бұзылу жағдайлары: Мүмкін болатын қарама-қайшылықтарды шешуге қабілетсіздігі; Құпиялылықты қамтамасыз ете алмау; Жобаның құнын артық көрсету.

Зерттеушінің бақылауға тиісті іс-әрекеттер, сонымен қатар өлшеу әдістері мен нәтижені бағалау туралы нақты түсінігі болатын мәселесі нақты анықталған бақылау келесідей аталады: Стандартталған; Құрылымдалған; Нысандалған.

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

ИИИИИИИИИ

Интернет фокус-топтардың сипаттамалары: Электрондық пошта арқылы олардың әр қайсысына бөлменің атын,оның адресін, пароль және фокус-топ өтетін уақыт жіберіледі; Online режимінде Интернет бойынша жүргізілетін фокус-топ; 4-6 адамнан тұратын шақырылған қатысушылар ғана қатыса алады.

Іздер анализі шет ел тәжірибесінде келесідей маркетингтік зерттеулерде қолданылады: Оралған тауарларды тұтыну көлемін бағалау үшін қоқыс жәшіктерінің ішіндегіні зерттеу; Журнал беттеріндегі саусақ таңбаларының санын санау; Тұрақтардағы автомобильдердің шығарылған жылы мен күйін анықтау.

Іздер анализі шет ел тэжірибесінде қолданылатын маркетингтік зерттеулер Түрактардағы автомобильдердің шығарылған жылы мен күйін аныктау. Журнал беттеріндегі саусақ таңбаларының санын санау. Оралған тауарлардытұтыну көлемін бағалау үшін қоқыс жәшіктерінің ішіндегіні зерттеу

Іздестіру зерттеуі келесілерге бағытталған: Мәселені шешуге көмектесетін ақпаратты жинауға; Идеяларды генерациялауға; Мәселені қосымша мәселелерге бөлуге.

Іздестіру зерттеуі келесілерге бағытталған: Мәселені шешуге көмектесетін ақпаратты жинауға; Идеяларды генерациялауға; Мәселені қосымша мәселелерге бөлуге.

Іздестіру зерттеуі келесілерге бағытталған: Мәселені шешуге көмектесетін ақпаратты жинауға; Идеяларды генерациялауға; Мәселені қосымша мәселелерге бөлуге.

Іздеу зерттеулері келесілерге бағытталған: Маркетингтік зерттеу мәселесін түсінуге; Туындаған идеяны генерациялауға; Нақты емес мәселені нақтылауға.

ІІІІІІііііііііііііііі

Ірiктеме әдiсін таңдау үшін негізге алынатын критерийлер:Зерттеу ортасы;Жүйелi қате мен iрiктеме қателерiнiң арасындағы салыстырмалы ара қатынас;Бас жиынтықтың әркелкілігі/біркелкілігі.

Ірiктеме әдiсін таңдауда басшылыққа алатын критерийлер:Зерттеу ортасы;Бас жиынтықтың әркелкілігі/біркелкілігі;Статистикалық фактор.

Ірiктемеге қатысты негiзгi ұғымдарға мыналар жатады: Бас жиынтық; Ірiктеме; Iрiктеме бірлігі.

Ірiктемені құрастыру тәсілдерiнiң мынадай жіктелімі белгілі: Байесов жолдары және дәстүрлi жол; Қайталанатын және қайталанбайтын iрiктеме; Ықтимал және детерминделген iрiктеме.

Іріктеме әдісін тандау үшін негізге алынатын критерийлер:Жүйелі қате мен іріктеме қателерінің арасындағы салыстырмалы ара қатьгаас. Зерттеу ортасы. Бас жиынтыктың әркелкілігі/біркелкілігі

Іріктемеге колданылатын үгымдар: Іріктеменің қатесі.Іріктеменің контуры.Іріктеме контурының қатесі.

Іріктемені жоспарлау үрдісі келесі кезеңдерді қамтиды: Бас жиынтықты анықтау және іріктеме пішінін құру; Іріктеме әдісін таңдау және көлемін анықтау; Іріктеме үрдісін жүзеге асыру.

Іріктемені жоспарлау үрдісінде мыналарға қатысты шешімдер қабылданады: Іріктеме бірлігіне байланысты; Іріктеме көлеміне байланысты; Іріктеме әдісі туралы

Іріктемені құрастыру тәсілдерінІң жіктелімі: Ықтимал және детерминделген іріктеме.-Байесов жолдары жэне дәстүрлі жол.-Қайталанатын және қайталанбайтын іріктеме

Іріктемені құрастырудағы Байесов жолдары әдісінің сипаттамасы: Іріктеме бойынша статистикалық мәлiметтер есептеледі; Әрбiр респонденттен пікір сұраудан кейiн элементтер ретімен таңдалады; Зерттеудi жүргізу шығындары анықталады.

Іріктеменіжоспарлауүрдісініңкезендері:Іріктемеәдісін тақдау және көлемін анықтау. –Іріктеме үрдісін жузег еасыру.-Бас жиынтықты анықтау және ірІктеме піішнін кэдрУ

Іріктеменің жоспарлаудың процедуралары:Тексерудің әдісінің анықталуы.-Объектілердің бөлуінің бас жиынтықтығы.-Іріктеменің қалыптастыруын процедураның аныкталуы; іріктеме көлемін анықтау.

Іріктеменің қалыптастырылуында қолданылады: Ықтималдық; Ықтималдық емес; Кездейсоқ және кездейсоқ емес.

Ішкі есеп берудің қосалқы жүйесі шаруашылық субъектісі өнімінің ұсынысын ақпараттық қамтамасыз ету негізінде реттеп отырады, ол ақпараттар арқылы төмендегілерге қол жеткізуге болады: Тұтынушыларға тиімді қызмет көрсету; Дайын өнімнің параметрлерін бақылау; Фирманың қызметіне және оның операцияларының тиімділігіне баға беру.

Ішкі маркетингтік зерттеулер жүргізу нәтижесінде мынадай мәліметтер алынады: Шаруашылық жүргізуші субъектінің ішкі ортасы туралы; Ұйымдық құрылым және менеджмент жайлы; Жеке және корпаративтік мәдениет туралы.

Ішкі маркетингтік зерттеулер жүргізу нәтижесінде мынадай мәліметтер алынады: Шаруашылық жүргізуші субъектінің ішкі ортасы туралы; Ұйымдық құрылым және менеджмент жайлы; Жеке және корпаративтік мәдениет туралы.

Ішкі маркетингтік зерттеулер жүргізу нәтижесінде мынадай мәліметтер алынады: Шаруашылық жүргізуші субъектінің ішкі ортасы туралы; Ұйымдық құрылым және менеджмент жайлы; Жеке және корпаративтік мәдениет туралы.

Кабинеттік зерттеу болып табылатындар: Ішкі құжаттарды талдау; Арнайы әдебиеттерді талдау; Ресми статистикалық ақпараттарды талдау.

Кабинеттік зерттеу: Ресми статистиалық ақпараттарды талдау; Ішкі құжаттарды талдау; арнайы әдебиеттерді талдау.

Кабинеттік зерттеудің негiзгi артықшылықтары төмендегiдей:Мәлiметтi жинау жылдам және салыстырмалы түрде арзан;Негiзгi нарықтық тенденциялардың динамикасын зерттеу мүмкiндiгi;Бірнеше дерек көздерден алынған ақпаратты талдау есебінен мәселені шешуге қатысты бірнеше тәсілдерді анықтау, мәліметтерді салыстыру.

Кабинеттік зерттеудің негізгі артықшылықтары: Бірнеше дерек көздерден алынған ақпаратты талдау есебінен мәселені шешуге қатысты бірнеше тәсілдерді анықтау, мәліметтердІ салыстыру. Негізгі нарықтық тенденциялардың динамикасын зерттеу мүмкіндігі. МәлІметті жинау жылдам және салыстырмалы түрде арзан керек

Кабинеттік зерттеулер бұрын қандай да бір басқа мақсатта жиналған екінші ретті ақпаратты өңдеуге және бағалауға бағытталып келесі жағдайларда қолданылады: Далалық зерттеулерге дайындықта;Жұмыс болжамын қалыптастыруда; Іріктеме процедураларын негіздеу үшін статистикалық ақпаратты жинауда.

Кабинеттік зерттеулер бұрын қандай да бір басқа мақсатта жиналған екінші ретті ақпаратты өңдеуге және бағалауға бағытталып келесі жағдайларда қолданылады: Далалық зерттеулерге дайындықта; Жұмыс болжамын қалыптастыруда; Іріктеме процедураларын негіздеу үшін статистикалық ақпаратты жинауда.

Кабинеттік зерттеулер бұрын қандай да бір басқа мақсатта жиналған екінші ретті ақпаратты өңдеуге және бағалауға бағытталып келесі жағдайларда қолданылады: Далалық зерттеулерге дайындықта; Жұмыс болжамын қалыптастыруда; Іріктеме процедураларын негіздеу үшін статистикалық ақпаратты жинауда.

Кабинеттік зерттеулердің қолданылу мақсаттары: Жұмыс болжамын қалыптастыруда; Қажетті статистикалық мәліметтер жинауда; Далалық зерттеуді дайындауда.

Кабинеттік зерттеулердің қолданылу мақсаттарына мыналар жатады:Далалық зерттеуді дайындауда; Жұмыс болжамын қалыптастыруда; Қажет статистикалық мәліметтер жинауда.

Кез келген экспериментте каузалды байланыстың бар екендігін айтпастан бұрын мынадай үш талаптың орындалуын тексеру қажет:Сәйкес өзгерістің бар болуы жөніндегі куәлік; Басқа да себептік факторлардың болмауы; Оқиғаның келіп түсу мезгіліне байланысты реттілігі.

Кеңейтілген креативті топтардың дәстүрлі топтардан айырмашылығы: Проекциялық әдістер кеңінен қолданылады; Топтың әдеттегі ұзақтығы 3,5-4 сағатты құрайды; Қатысушылардың саны 6-8 адамнан аспайды.

Кәсіпорын әрекет ететін маркетингтік ортаның кейбір нарықтық үдерістерін реттеуге.

Кәсіпорынның ішкі ортасын зерттеу объектілері:ҒЗТКЖ, маркетинг.-Өндіріс, қаржы.-Ұйымдық қурылым, менеджмент

Кішіаналитик: Сауалнамаларды түзету және кодтауға жауап береді, қарапайым статистикалық талдау. Ескілікті іс тапсырмалармен істейді. Екінші мәліметтің жиынымен шұғылданады.

КККККККККК

Кодтау және мәліметтер енгізу бойынша қызметтері: Компьютерге енгізу үшін цифрларға сақтаушыларға деректерді жазу; Кодтау схемасын өңдеу; Толтырылған сауалнамаларды редакциялау.

Кодтау жэне мәліметтер енгізу бойынша қызметтері: Кодтау схемасын өңдеу. –Толтырылған сауалнамаларды редакциялау. –Компьютерге енгізу үшІн цифрларға сактаушыларға деректерді жазу.

Компьютер көмегімен телефондық арқылы пікір сұрау мыналармен сипатталады: Респонденттерге телефон арқылы берілетін компьютерлік сауалнама қолданылады; Команда бойынша компьютер респонденттің телефон нөмерін теріп, онымен қосады; Сұхбат алушы наушник тағып сауалнаманың сұрақтары шығатын компьютер мониторының алдында отырады.

Контент-талдау кезінде талдау объектісі болып коммуникативті байланыстың мынадай параметрлері табылады: Түрлі сөздер немесе сөз тіркестерінің хабарлауда пайдаланылуы; Индивидтер немесе обьектілердің сипаттамалық белгілері;Пікірлер тақырыптары.

Көп өлшемді статистикалық талдаудағы өзара тәуелді айнымалылар үшін қолданылатын әдістердің жіктелуі: Көп өлшемді шкалалау. Дисперсиялық жэне коварияциялық талдау. Кластерлік талдау

Көп өлшемді статистикалық талдаудағы өзара тәуелді айнымалылар үшін қолданылатын әдістер төмендегідей жіктеледі: Дисперсиялық және коварияциялық талдау; Кластерлік талдау; Көп өлшемді шкалалау.

Көп өлшемді статистикалық талдаудағы тәуелді айнымалылар үшін қолданылатын әдістер төмендегідей жіктеледі: Кросс-табуляция; Дисперсиялық және коварияциялық талдау; Екі топтық дискриминанттық талдау.

Қайталап зерттеудің артықшылықтары: Өзгерістердің анықталуы; Жиналған мәліметтер көлемінің көптігі; Жиналған ақпараттардың дәлдігі.

Қайталап зерттеудің репрезентативтілігінің төмен болуының келесідей себептері бар: Тұрғындардың зерттеуге қатысудан бас тартуы; Панелге қатысушылардың көшіп кетуі, қызығушылығын жоғалтуы; Панелге қатысушыларға төлем жасау.

Қайталап зерттеудің репрезентативтілігінің төмен болуының себептерІ:Панелге қатысушылардың көшІп кетуі, қызығушылығын жогалтуы. -Тұрғындардың зерттеуге қатысудан бас тартуы. -Панелге қатысушыларға төлем жасау

Қамту аумағы бойынша маркетингтік зерттеулер төмендегідей жіктеледі:Ұлттық ; Халықаралық; Аймақтық

Қандай да бір ұйымдастырушылық құрылымды таңдауды бағалау үшін келесі критерийлерді қолдануға болады: Зерттеудің құны, оны жүргізу тәжірибесі; Зерттеу жағдайлары, зерттеу техникалары; Зерттеудің объективтілігі, құпиялылығы.

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қойылған мақсат түрі және зерттеу типі бойынша маркетингтік зерттеудің түрлері:Іздестіру немесе барлау;Сипаттаушы немесе дескриптивтік;Каузалдық немесе себеп-салдарлық

Қоршаған орта жағдайларына байланысты эксперименттің жіктелуі: Зертханалық; Өнімді тестілеу; Далалық.

Құжаттарды бейресми талдау мыналарды білдіреді:Құжат мазмұнын логикалық заңдар арқылы түсіндіру;Статистикалық ережелер көмегімен құжат мазмұнын түсiндiру;Құжат мазмұнын салыстыру, анықтау, бағалау.

Құжаттарды дәстүрлі талдаудағы ішкі талдаудың мазмұны: Бұл айғақтар, пiкiрлер және идеялар мазмұнын зерттеу;Маркетолог келтірілген айғақтар мен сандардың шынайылылық деңгейін анықтайды;Құжаттарда келтірілген айғақтардың авторға қатысын және автордың құзіреттілік деңгейін анықтайды.

Мақсатты нарық сегментін тандау үшін жүргізілетін маркетингтік зерттеулердің бағыттары:Үй шаруашылықтарын зерттеу. -Жеке түтынушыларды зерттеу. -Жанұялардызерттеу

Мақсатына байланысты фокус-топтардың мынадай типтері бар: Зерттеушілік; Клиникалық; Феноменологиялық.

Мақсатына байланысты фокус-топтардың типтері:Клиникалык. Зерттеушілік. Феноменологиялық

Маркетинг бағдарламасын эзірлеу:Тарату арналары мен жылжыту бойынша шешімдер әзірлеу.Өнімге байланысты шешімдер эзірлеу.Бағаға байланысты шешімдер эзірлеу.

Маркетинг зерттеушісінің басқару дағдылары: -Жобалар, себептер, адам. Каржылық әкімшілік, жоспарлау, стратегия. -Коммуникациялар, статистикалық талдау, есепқұрастыру.

Маркетинггік зерттеулерде мэселенің шешІмі (problem solving research) үшІн қодданылады:Мәселе айқьгадалған кезде, оның шешетін бағытьш аныктауүшін.Мүмкіндік анықталған кезде, оның шешілетін бағытьш айқындау үшін. Нақгы мәеле анық болғанда бағытын айқындау үшін.

Маркетинггік зерттеулердің басты мІндеті;Нақты маркетингтік міндеттерге сәйкес ақпараттарды беру. Жұмыстың шынайы бейнесін көрсететін акпараттарды беру. Істің шынайы жағдайын көрсететін, нақты ақпаратты жинау, өңдеу жэнемәліметтерді талдау.

Маркетингтегі сандық зерттеулер: Жабдық түрдегі құрылымдық сұрақтарды қолдануға негізделген әртүрлі сұрауларды өткізу; Ресми экспериментке негізделген зерттеу әдісі; Статистиалық талдауды қолдана отыра, мәліметтерді жинап, оны сандық формада көрсетуге бағытталған зерттеу әдісі.

Маркетингтік ақпарат жүйесінің ішкі есеп беру жүйесі мыналардан тұрады: Ағымдық өтімділік, шығындар сомасы туралы мәлімет; Материалдық қорлар көлемі, ақша қаражаттары қозғалысы туралы мәлімет; Кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы мәлімет.

Маркетингтік ақпарат жүйесінің ішкі есеп беру жүйесі мыналардан тұрады: Ағымдық өтімділік, шығындар сомасы туралы мәлімет; Материалдық қорлар көлемі, ақша қаражаттары қозғалысы туралы мәлімет; Кредиторлық және дебиторлық берешектер туралы мәлімет.

Маркетингтік ақпарат төмендегі мақсаттарға сәйкес қалыптасады: Тікелей;Аралық; Соңғы

Маркетингтік ақпарат түсу мерзіміне қарай мынадай түрлерге жіктеледі: Дискреттік; Эпизодтық; Үздіксіз.

Маркетингтік ақпаратты талдау жүйесінің негізін құрайтын статистикалық банк келесідей мағына береді: Мәліметтердің өзара тәуелділігін анықтау әдістері; Статистикалық сенімділігін анықтау әдістері; Статистикалық өңдеудің қазіргі заманғы әдістерінің жиынтығы.

Маркетингтік ақпараттық жүйе (Marketing Information System – MIS): Қажетті ақпараттарды үнемі талдау негізінде алу үшін іс-әрееттердің ресми тәртібі; Қажетті ақпараттарды үнемі жинау және тарату үшін жүргізілетін іс-әрекеттердің ресми тәртібі; Әрдайым қажетті ақпараттарды үнемі сақтау үшін жүргізетін іс-әрекеттердің ресми тәртібі.

Маркетингтік ақпараттық жүйенің міндетіне мыналар жатады: Ақпараттың қолданылу аясын анықтау; Шаруашылық субъектісінің ақпараттық қажеттіліктерін анықтау; Ақпарат көздерін таңдау.

Маркетингтік ақпараттық жүйенің міндетіне мыналар жатады: Ақпараттың қолданылу аясын анықтау; Шаруашылық субъектісінің ақпараттық қажеттіліктерін анықтау; Ақпарат көздерін таңдау.

Маркетингтік ақпараттық жүйенің ресурстары келесілерді қамтиды: Ақпараттарды жинау, өңдеу және талдауда жоғары білімді мамандар; Ақпаратпен жұмыс істеудегі әдістердің әдістемелік жетілдірілуі; Жабдықтар.

Маркетингтік ақпараттық жүйенің ресурстары келесілерді қамтиды: Ақпараттарды жинау, өңдеу және талдауда жоғары білімді мамандар; Ақпаратпен жұмыс істеудегі әдістердің әдістемелік жетілдірілуі; Жабдықтар.

Маркетингтік ақпараттың құрамдас бөліктері – бұл: Сандар; Деректер, қауесеттер; Мәліметтер, бағалар

Маркетингтік ақпараттың маркетингтік зерттеулердің теориясы мен тәжірибесі қағидаларынан туындайтын, бір мезгілде орындалуы керек талаптары: Ыңғайлылығы, релеванттылығы; Өзектілілігі, салыстырмалылығы; Нақтылығы, толықтығы.

Маркетингтік жоспар төмендегі бағыттарды қамтиды: Іріктеме мен оның көлемін анықтау, мәліметтерді талдау жоспарын әзірлеу; Зерттеу тұжырымдамасын анықтау, маркетингтік зерттеу типін таңдау; Өлшемі мен шкаласын анықтау, сауалнама әзірлеу.

Маркетингтік зертеу әдістемесі шешуге бағытталған мәселелері: Тұжырымдама құру және негізгі айнымалыларды бөлу; Іріктеу типін анықтау; Маркетингтік зерттеу типін тағдау.

Маркетингтік зертеуді жүргізуде зерттеушілер тарапынан болатын қателіктер: Өлшеу және мәліметтерді өңдеу қателіктері; Бас жиынтықты және іріктемені анықтау қателіктері; Ақпаратты ауыстыру қателіктері.

Маркетингтік зерттеу басқарушылық үрдістің барлық кезеңдерінде ақпараттық-байланыстырушылық рольді атқара отырып келесі шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді: Нарықты сегменттеу және мақсатты нарықты таңдау; Бәсекелік артықшылықтарды бағалап, стратегия әзірлеу; Маркетингтік жоспар дайындау.

Маркетингтік зерттеу әдістемесі келесі мәселелерді шешуге бағытталған: Тұжырымдама құру және негізгі айнымалыларды бөлу; Маркетингтік зерттеу типін таңдау; Іріктеу типін анықтау.

Маркетингтік зерттеу жүргізгенде статистикалық талдау жасаудың төмендегі түрлері бөлінеді: Дескриптивті талдау; Айырмашылықтарды талдау; Болжамдық талдау.

Маркетингтік зерттеу жүргізуде респонденттер қатарында келесілер болады: Маркетингтік зерттеу жүргізу барысында сұралатын адамдар; Талап етілетін мәліметтерді беретін ақпарат берушілер; Тұтынушылар, мамандар, эксперттер.

Маркетингтік зерттеу қатысушыларының өзара қарым-қатынасындағы респонденттерге қатысты этикалық мәселелер: Анонимділік уәдесінің сақталмауы; Сауалнаманың немесе сұхбаттың ұзақтығы;Зерттеуге қатысқаны үшін уәде етілген сыйақыны төлемеу.

Маркетингтік зерттеу қатысушыларының өзара қарым-қатынасындағы этикалық мәселелер: Есепті толық емес жасау; Жаңсақ ой туғызатын есеп дайындау; Дұрыс емес зерттеу.

Маркетингтік зерттеу тұжырымдамасын әзірлеу кезеңінде жасалатын әрекеттер: мәселені толық анықтау, зерттеу әдістемелерін жоспарлау, релеванттық сипаттамасын бөліп көрсету; Аналитикалық үлгілердің құрылымын, зерттеудің объектісі мен пәнін табу; Зерттеу мақсаты мен жұмыс болжамын анықтау.

Маркетингтік зерттеу үрдісінің кезеңдері: Зерттеу мәселесі мен мақсаттарын анықтау; Зерттеу жоспарын жасау; Зерттеу жоспарын жүзеге асыру.

Маркетингтік зерттеудегі жоба жетекшІсі:Маркетингтік зерттеулер жобасының іске асуына толық жауап береді. -Маркетингтік зерттеулердІң жобалануына толық жауапкершілікті алады. -Маркетингтік зерттеулердің жобаларын басқару үшін толық жауапты.

Маркетингтік зерттеудегі жүйелілік қағидасы мынаны білдіреді: Құбылысты құрайтын жекелеген элементтерді анықтау; Сатылық байланысты анықтау; Өзара бағынушылықты анықтау.

Маркетингтік зерттеудегі жүйелілік қағидасы мынаны білдіреді: Құбылысты құрайтын жекелеген элементтерді анықтау; Сатылық байланысты анықтау; Өзара бағынушылықты анықтау.

Маркетингтік зерттеудегі жүйелілік қағидасы мынаны білдіреді: Құбылысты құрайтын жекелеген элементтерді анықтау; Сатылық байланысты анықтау; Өзара бағынушылықты анықтау.

Маркетингтік зерттеуді жүргізуде зерттеушілер тарапынан болатын қателіктер: Өлшеу және мәліметтерді өңдеу қателіктер; Бас жиынтықты және іріктемені анықтау қателіктері; Ақпаратты ауыстыру қателіктері.

Маркетингтік зерттеуді жүргізуде респонденттер қатарына кіретіндер: Маркетингтік зерттеу жүргізу барысында сұралатын адамдар; Талап етілетін мәліметтерді беретін ақпарат берушілер; Тұтынушылар, мамандар, сарапшылар.

Маркетингтік зерттеудің жоспары – бұл: қажет ақпаратты жинау және жүйелеу әдістері көрсетілген негізгі құжат түрі; зерттеу тұжырымдамасын іске асыру әдістері көрсетілген құжат түрі; зерттеу техникасы, әдіс-тәсілдері, жұмыс графигі және жауапты адамдар анықталған құжат түрі.

Маркетингтік зерттеудің жоспары төмендегі бағыттарды қамтиды: Зерттеу тұжырымдамасын анықтау; Зерттеу типін таңдау; Өлшемі мен шкаласын анықтау.

Маркетингтік зерттеудің қажеттіліктері оның өткізілуімен аяқталмайтын жағдайлар:Шығындар күтілетін нәтиженің құндылығынан артық болғанда;Зерттеу ақпараттың бәсекелестерге сарқылуы мүмкін болса;Қажетті қаржылық ресурстар жеткіліксіз болғанда.

Маркетингтік зерттеудің мақсатын анықгағанда қойылатын сұрақгарНақты мәселені шешу үшін қандай акпарат қажет. -Бұл ақпараттар неге арналған. -Зерттеу қандай нәтижеге әкеледі

Маркетингтік зерттеудің мақсатын анықтағанда келесідей сипаттағы сұрақтарды қойған жөн: Нақты мәселені шешу үшін қандай ақпарат қажет; Бұл ақпараттар неге арналған; Зерттеу қандай нәтижеге әкеледі

Маркетингтік зерттеудің мақсатын анықтағанда қойылатын сұрақтар:Нақты мәселені шешу үшін қандай ақпарат қажет; Зерттеу қандай нәтижеге әкеледі; Бұл ақпараттар неге арналған.

Маркетингтік зерттеудің мәселесін анықтау жолдары: Маркетингтік зерттеу мәселесінің жалпы анықталуы; Түрлі айнымалылар арасындағы байланысты анықтау; Маркетингтік зерттеу мәселесінің нақты компоненттерін табу.

Маркетингтік зерттеудің мәселесін анықтау жолдары: Маркетингтік зерттеу мәселесінің жалпы анықталуы ; Маркетингтік зерттеу мәселесінің нақты компоненттерін табу; Түрлі айнымалылар арасындағы байланысты анықтау.

Маркетингтік зерттеудің сыртқы субъектілері қатарына келесілер кіреді: Шағын, орта, ірі маркетингтік агенттіктер; Маманданған институттар; Ғылыми орталықтар.

Маркетингтік зерттеулер – бұл:Ақпаратты сәйкестендіру; Мәлімет жинау; Ақпаратты талдау

Маркетингтік зерттеулер жүргізгенде басшылыққа алатын объективтілік қағидасының мәні келесілерден құралады:Белгілі бір құбылысты өлшеуде мүмкін болатын қателіктерді ескеру; Фактілерді алдын-ала анықталған нақты сызбалар бойынша жасамау; Фактілерді түсіндіруде ұқыптылық таныту.

Маркетингтік зерттеулер жүргізгенде басшылыққа алатын объективтілік қағидасының мәні келесілерден құралады: Белгілі бір құбылысты өлшеуде мүмкін болатын қателіктерді ескеру; Фактілерді алдын-ала анықталған нақты сызбалар бойынша жасамау; Фактілерді түсіндіруде ұқыптылық таныту.

Маркетингтік зерттеулер жүргізгенде басшылыққа алатын объективтілік қағидасының мәні келесілерден құралады: Белгілі бір құбылысты өлшеуде мүмкін болатын қателіктерді ескеру; Фактілерді алдын-ала анықталған нақты сызбалар бойынша жасамау; Фактілерді түсіндіруде ұқыптылық таныту.

Маркетингтік зерттеулер жүргізгенде басшылыққа алатын негізгі қағидалар:Ғылымилық; Объективтілік;Сенімділік

Маркетингтік зерттеулер жүргізгенде басшылыққа алатын негізгі қағидалар: Ғылымилық; Объективтілік; Сенімділік.

Маркетингтік зерттеулер жүргізгенде басшылыққа алатын негізгі қағидалар: Ғылымилық; Объективтілік; Сенімділік.

Маркетингтік зерттеулер коммуникациялық арна ретінде ұйыммен мыналарды байланыстырады:Клиенттер;Макрооорта; Микроорта

Маркетингтік зерттеулер өткізіледІ:Үйымның өзіндік күштерімен. -Дербес, оздігінен.-Мамандандырылған кенес беру ұйымдарының көмегімен.

Маркетингтік зерттеулер: Жүйелік және объективті табу; Маркетинтік мәселелерді шешу; Теңестірудің тиімділігін жоғарлату үшін ақпаратты жинақтау, талдау, тарату және оны қолдапну.

Маркетингтік зерттеулерде қолданылатын негізгі математикалық процсдуралар: Гибридті процедуралар; статистикалық эдістер; желілік бағдарламалау. -Модельдеу, операцияларды детерминациялық талдау әдістері. -Көпөлшемді эдІстер, регрессия және болжау.

Маркетингтік зерттеулерде қолданылатын үлгілер: Вербальді үлгі. Графикалық. Маркетингтік үлгі.

Маркетингтік зерттеулерді жіктеудің белгілері қатарына мыналар кіреді:Зерттеу бағыты бойынша;Қолдану аумағы бойынша; Зерттеу дизайны бойынша.

Маркетингтік зерттеулерді жіктеудің белгілері қатарына мыналар кіреді: Зерттеу бағыты бойынша; Қолдану аумағы бойынша; Зерттеу дизайны бойынша.

Маркетингтік зерттеулерді жіктеудің белгілері қатарына мыналар кіреді: Зерттеу бағыты бойынша; Қолдану аумағы бойынша; Зерттеу дизайны бойынша.

Маркетингтік зерттеулерді жүргізуге қажеттілік туындайтын жағдайлар:ұйым корпоративтік мақсатына жетпегенде;өсу стратегиясын іске асыруды жоспарлағанда; инвестициялық жобаларға байланысты жаңа стратегия әзірлегенде.

Маркетингтік зерттеулерді жүргізуде қолданылатын көрсеткіште ржүйесінің жіктелуі: Өнімнің бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштері. -Фирманың шаруашылык қызметі нәтижелерІ көрсеткіштері. –Нарық шарттарын талдау көрсеткіштері

Маркетингтік зерттеулерді жүргізуде этиканы сақтаудың ролін көрсететін негізгі факторлар: Этикалық шешімдердің көбінің ұзақ мерзімдік салдары бар; Нәтижелердің сипаты жағымды немесе жағымсыз болса да анықталмаған және алдын ала болжанбайтын болады; Этикалық шешімдердің көпшілігі біреудің қатысуын қажет етеді.

Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің жалпы әдiстерiне мыналарды жатқызады:Кабинеттік зерттеу әдісі; Сынақтық сату әдісі;Дербес байланыстар әдiсі.

Маркетингтік зерттеулердің басты мақсаты: Анықталмағандық деңгейін төмендету; Ақпараттық-аналитикалық база құру; Маркетингтік шешім қабылдау.

Маркетингтік зерттеулердің міндеті:Компанияны объективті ақпараттармен қамтамасыз ету; Ғылыми негізделген мәліметтер жинау;Ақпаратпен дер кезінде қамтамасыз ету.

Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттары: кәсіпорынның ішкі ортасын зерттеу, өткізуді ынталандыру; Тұтынушыларды, бәсекелестерді, делдалдарды зерттеу; Нарықты, тауарды, бағаны, тауарды жылжытуды зерттеу.

Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттары:Нарыкты, тауарды, бағаны, тауарды жылжытуды зерттеу. Тұтынушыларды, бәсекелестерді, делдалдарды зерттеу. Кэсіпорыннық ішкі ортасын зерттеу; өткізуді ынталандыру.

Маркетингтік зерттеулердің объектілеріне мыналар жатады:Заңды және жеке тұлғалар; Экономикалық құбылыстар мен үрдістер;Қызмет салалары

Маркетингтік зерттеулердің ұйымдастырушылық формасы келесілерге байланысты анықталады: Компанияның ұйымдық құрылымына байланысты; Компанияның мөлшеріне байланысты; Маркетинг бюджетіне байланысты.

Маркетингтік мәселе анықтау келесілерді қамтиды: Симптомын анықтау; Басқару мәселесінің маркетингтік зеттеудің мәселесіне өзгеруі; Маркетинтік мәселенің аудитін жүргізу.

Маркетингтік мәселенің негізгі қайнар көздері бар: Күтпеген өзгерістер; Маркетингтік шешімдер мен идеялардың интуициялық қабылдануы; Жоспарланған өзгерістер.

Маркетингтік талдау үшін бағдарламасы:-Marketing GEO. -Marketing Expert.- Marketing Analytic

Маркетинтік зерттеулерде мәселенің шешімі (problem solving research) үшін қолданылады: Мүмкіндік анықталған кезде оның шешілетін бағытын айқындау үшін; Мәселе айқындалған кезде, оның шешетін бағытын анықтау үшін; Нақты мәселе анық болғанда бағытын айқындау үшін.

Маркетолог зерттеушіге тиісті техникалық дағдылар: Жүйелік жобалау, маркетинг процестері.Үлгіні жасау, жобаларды басқару, өңдеу, жобаның тұжырымдамасы.Компьютер сауаттылыгы, деректер қорын басқару.

Маркетологқа iрiктемені жоспарлауда келесi сұрақтарға байланысты шешiм қабылдау қажет:Кiмнен сұрау керек; Қанша адамнан сұрау керек;Респонденттердi қалай таңдау керек.

Маркетологқа іріктемені жоспарлауда шешім кабылдауға қажет: Кімнен сұрау керек. –РеспонденттердІ қалай тандау керек –Қанша адамнан сүрау керек

Мәліметтерді зерттеушілік түсіндіру барысында нәтижелердің дәйектілігін жоғарылату үшін қолданылатын қиылысқан триангуляция төмендегідей жүзеге асады: Түрлі зерттеулердің әртүрлі түсіндірілулерін салыстыру; Түрлі әдістер тұрғысынан түсіндірмелерді салыстыру; Басқа зерттеуден алынған ұқсас нәтижемен аталмыш жағдайды салыстыру.

Мәліметтерді кодтау және енгізу компаниялары (coding and data entry servise): Мәліметтерді енгізетін және нәтижелерді беретін компаниялар; Статистиалық талдауды жүргізуге жарамды мәліметтер қорына түгенделген сауалнамаларды немесе сұхбаттарды өзгерту қызметін ұсынатын компаниялар; Мәліметтердің өндеуде көрсететін компаниялар.

Мәліметтерді талдау үрдісі келесі әрекеттерді қамтиды: «Шикі» мәліметтерді мәні бар ақпаратқа ауыстыру ; Компьютерге енгізу; Қателіктерді тексеру, кодтау.

Мәліметтерді талдау үшін алынған жауаптарды бір ретке келтіріп, біріктіру үшін кодтау жүргізуде қолданылатын үғымдар: Алаңның тұрақты коды; Кодтау кітапшасы; Категориялар коды.

Мәліметтерді талдау үшін кодтау мыналарды білдіреді:Алынған жауаптарды бір ретке келтіру;алынған жауаптарды біріктіру;Жауаптарды бір жүйеге келтіру.

Мәселе – бұл: Қарама-қайшы жағдай, шешім қабылдауды қажет ететін күрделі сұрақ; маркетингтік мақсаттарға жету жолындағы қиындықтар; ұйымның ағымдағы нақты жағдайының жоспарға сәйкес келмеуі.

Мәселе анықтау:Мэселені шешуде маркетинг басқарушысының қолданатын альтернативті шараларының тІзімі наныктау. –Симптомдардың негізінде жаткан себептермен негізгі мэселелерді айқын мазмұндау.-Симптомдарьш табу.

Мәселелер жиынтығы алдын аланақты анықталмаған бақылау, сондықтан зерттеуші бақылаудың бөлшектерін күні бұрын анықтамай тұрып, феноменге қатысты барлық іс-әрекеттерді жазып алатын болса, онда ол келесідей аталады: Стандартталмаған; Құрылымдалмаған; Еркін.

Мәселені анықтау үшін маретингтік зерттеулер: Айқын емес жағдайларды идентификациялайтын әрекеттер жиынтығы; Қазіргі немесе болашақта пайда болуы мүмкін, анық емес мәселелер; Айқын емес мәселелерді идентификациялауға өмектесетін, маркетингтік зерттеулер қолданысы.

Мәселені шешу мақсатындағы маркетингтік зерттеу жүргізудегі типтік іріктеме көлемі: 300; 500; 400.

Мәселені шешу үшін жүргізілетін маркетингтік зерттеулердің қатарына кіретін зерттеулер: нарық сыйымдылығын есептеу және сегменттеу тәсілін таңдау; тауарды тестілеу, тауардың дизайнын анықтау, орамасын бағалау; бәсекелестердің баға саясатын зерттеу, сұраныс/ұсыныс икемділігін анықтау.

Мәселенің симптомын анықтағанда жүргізілетін шаралар: Маркетинтік мәселенің аудитін жүргізу; Басқарушылар мен мамандардың сараптамалық сұрақтары; Екінші ретті мәліметтерді зерттеу.


1169170785337037.html
1169186786871438.html
    PR.RU™